WELCOME TO Cangzhou Lion Pipeline technology Co., Ltd.
 • sahypa_banner

Turbalar

 • Kebşirlenen örtükli turba

  Kebşirlenen örtükli turba

  Eriş prosesi: Päsgelçilik laýyklygy gidrawliki enjamlaryň rekombinasiýasy arkaly amala aşyrylýar

  Önümçilik gerimi: DN80-DN1800

  Esasy material: Esasy: Uglerod polat, ergin polat, turbageçiriji polat we ş.m. Çyzgy: Poslamaýan polat, iki taraplaýyn polat, Nikel esasly ergin, titanium, mis we beýleki poslama garşy erginler.

  Arza şerti: Nebit-himiýa, kömür himiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, nebit we gaz geçiriş, deňiz gurşawy, güýç, ýyladyş we beýleki taslamalarda giňden ulanylýar.

 • Iki metaldan ýasalan turba

  Iki metaldan ýasalan turba

  Iki metal örtükli turba we egirme galyndy ýitip barýan wakuum sorujy guýma prosesi bilen guýulýar.Göni turbanyň daşy adaty polat turbadyr, merkezden gaçyryş emele getiriş usuly arkaly ýokary hrom örtügini emele getirýär.Iki metaldan ýasalan turba uglerod polat ýa-da pes erginli polat turbany esasy turba hökmünde we CRA turbasyny patentlenen tehnologiýa we ýörite enjamlar bilen gatlak ýa-da asma turba hökmünde alýar, arasynda berk baglanyşygy kepillendirmek üçin ýörite metallurgiýa ýa-da mehaniki prosesde öndürilýär .. .
 • API SPEC 5LD CRA örtükli ýa-da hatar polat turba

  API SPEC 5LD CRA örtükli ýa-da hatar polat turba

  Bu spesifikasiýa, nebit we tebigy gaz pudaklarynda turbageçiriji transport ulgamlarynda ulanmak üçin amatly poslama çydamly häsiýetleri bolan bökdençsiz we kebşirlenen örtükli polat turbany we hatar polat turbany öz içine alýar.Bu ýerde görkezilen örtükli we örtülen polat çyzyk turbasy uglerod polatdan ýa-da daşardan (käbir ýagdaýlarda içerde we / ýa-da daşarda) we turbanyň içindäki poslama garşy ergin (CRA) gatlagyndan ýa-da astyndan durýar.Esasy material API 5-e gabat gelýär ...
 • Nikel bazasy garyndysy çyzykly turba, örtükli turbalar

  Nikel bazasy garyndysy çyzykly turba, örtükli turbalar

  Nikel esasly erginleriň esasy garyndy elementleri mis, hrom we molibden.Nikel bazasy erginli çyzykly turbanyň umumy öndürijiligi, dürli kislotanyň poslamagyna we stres poslama garşylygy bar. Palta plitalary metallurgiýa bilen örtülen turbalary öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanylýar.Tareller esasy materialdan we poslama çydamly garyndy materialdan durýar.Olar diffuziýa köprüsi bilen berk baglanyşýarlar.Ilkinji programma (1905 ABŞ önümçiligi) nikel-mis (Ni-Cu) ...
 • DÖWRÜN GÖRNÜŞ TURBASY

  DÖWRÜN GÖRNÜŞ TURBASY

  Turbageçiriji ulgamy üznüksiz polat turbalary öndürmekde dünýäde öňdebaryjylardan biridir.

 • KLAD TURBASY & CLAD TURBU FITTINGLERI

  KLAD TURBASY & CLAD TURBU FITTINGLERI

  Öňdebaryjy tehnologiýa - Häzirki zaman Europeanewropanyň önümçilik we gözleg enjamlaryny ulanýarys.Pieceshli bölekler API, ASME, NACE we müşderiniň talaplaryna laýyklykda 100% barlanýar.

 • API 5LD örtükli turbalar, kebşirlemek

  API 5LD örtükli turbalar, kebşirlemek

  KLAD PIPING Kebşirleýiş örtügi, API 5LD tarapyndan dolandyrylýan amal.Kebşirleýiş örtügi gaty garyndy erginleriniň bahasynyň az böleginde deňeşdirip boljak könelmegi we poslama garşylygy üpjün edýär.Kebşirleýiş örtügimiz, substratyň minimal ýaýramagy bilen ýerine ýetirilen uglerod polat arkasynda birnäçe gatlak nikel garyndysyny ulanýar. Taýýar material uglerod erginleri bilen deňeşdirilende hyzmat möhletini ep-esli ýokarlandyrar.Turbalardan we turbalardan başga-da, tehnologiýa islendik gabat gelýän o diýen ýaly ulanylyp bilner ...
 • Gaty CRA çyzykly turba we CRA örtükli turba

  Gaty CRA çyzykly turba we CRA örtükli turba

  Gaty CRA çyzykly turbalar ýa-da CRA örtükli (örtükli) turbalar poslama garşy, içki turbadan hem poslama garşy we daşarky we içki basyşa çydap bilýän uglerod polat daşky turbadan CRA örtükli ýa-da hatar polat turbasy bolup bilýär. goldaw materialyna we gatlaga poslama garşy deň derejede basyş ediň.Material kombinasiýalar çykdajylary ep-esli azaldar.Mundan başga-da, uzynlygyň ulalmagy bilen çykdajylaryň netijeliligi ýokarlanýar we amal çykdajylary has pes ...
 • Gaty CRA, örtükli we çyzykly turbalar

  Gaty CRA, örtükli we çyzykly turbalar

  Poslama çydamly erginler (CRA) nebit we gaz pudagynda gözleg we önümçilik, nebiti gaýtadan işleýän zawodlar we gaýtadan işleýän zawodlardaky metal baýlyklaryny poslama garşy goramak üçin ulanylýar.CRA bilen örtülen uglerod polat turbasy gaty CRA turbasyny ulanmagyň ýokary tygşytly alternatiwasyny üpjün edýär.Highokary dykyzlykly infragyzyl (HDIR) örtük prosesi, ýokary öndürijilik birleşmek prosesi bolup, lazer we kebşirleýiş örtügine ulaldylan alternatiwany hödürleýär, alternatiw deňeşdirmäni barlamak we gurmak has aňsat ...
 • Nikl garyndysy poslama çydamly örtük turbalary

  Nikl garyndysy poslama çydamly örtük turbalary

  Örtük, demir, poslama çydamly garyndy ýa-da birleşýän (örtük materialy), berkligini, güýjüni ýa-da daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin elektrik, mehaniki ýa-da başga bir ýokary basyş we temperatura prosesi arkaly başga bir meňzeş metal (substrat) bilen birleşdirilen prosesi aňladýar.Häzirki wagtda öndürilen örtükli önümleriň köpüsi, örtük materiallary hökmünde substrat we alýumin, nikel, nikel erginleri, mis, mis erginleri we poslamaýan polat hökmünde uglerod polatdan peýdalanýar.Tipi ...
 • Bimetal titanium örtükli polat turba

  Bimetal titanium örtükli polat turba

  materiallar seriýasy (bimetal örtükli turba, köp metal örtükli turba) Kategoriýa: polatdan ýasalan turba, poslamaýan polat-mis turba, poslamaýan polatdan ýasalan turba;titanium-polat örtükli turba, titanium poslamaýan polatdan ýasalan turba, nikel-polat örtükli turba, nikel-poslamaýan polatdan ýasalan turba, nikel-kooperatiw turba, zirkonium-polat turba, tantal-polat örtükli turba.Görnüşi: OD: φ20-φ2000mm, Diwaryň galyňlygy / WT: 2,5-50mm Uzynlygy: 3000-12,000mm Bimetal örtükli polat turbasy Bu könelmäge çydamly we korro görnüşidir ...
 • LSAW STEEL TURBASY

  LSAW STEEL TURBASY

  ERW Karbon polat turbalary - elektrik garşylygy kebşirlenen turba

  ERW turbasy, elektrik garşylygy kebşirlenen turbany aňladýar, bökdençsiz polat turba bilen deňeşdirilende çykdajylaryň netijeliligini we diwar galyňlygyna has çydamlylygyny görkezýär.ERW turbasynyň ýokary takyklygyny we hilini üpjün etmek üçin SMC ýokary hünärli materiallary ulanýar we berk gözegçilikde saklanýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2