WELCOME TO Cangzhou Lion Pipeline technology Co., Ltd.
 • sahypa_banner

Beýlekiler

 • titanium plastinka

  titanium plastinka

  Titan plastinka öndürmek prosesi

  Gyzgyn ýasamak, metallary gaýtadan dikeltmek temperaturasyndan ýokary ýerine ýetirilýän ýasama prosesdir.

  Gyzgyn togalanmak, gaýtadan gurmak temperaturasyndan has ýokary temperaturada amala aşyrylýan togalanma prosesi.

  Plastiki deformasiýa temperaturasy dikeldiş temperaturasyndan pes bolan sowuk togalanma prosesi.

  Annealing: metal belli bir temperaturada ýuwaş-ýuwaşdan gyzdyrylýar, ýeterlik wagtlap saklanýar we soňra degişli tizlikde sowadylýar (adatça haýal sowadylýar, käwagt gözegçilik edilýän sowadyş).

  Duzlamak: bölekleri demir ýüzündäki oksidi we beýleki inçe filmleri aýyrmak üçin kükürt kislotasy ýaly suwly ergine çümdüriň.Elektroplatirlemek, emal, togalanmak we beýleki amallaryň öňüni almak ýa-da aralyk bejermek

 • Titan plastinka

  Titan plastinka

  Titan plastinkasynyň aýratynlyklary

  1. Titan tohum plastinkasy, oňat çydamly we aşaga çydamly saç bölüji serişdä deň bolan oksid filmidir.Titan tohum plastinkasynyň ulanylmagy aýralyk serişdesini tygşytlaýar, elektrod plastinkasynyň gabygyny aňsatlaşdyrýar we tohum plastinkasynyň öňüni alyş işini ýok edýär.Titan tohum tabagy mis tohum plastinkasyndan ýarym ýeňil.

  2. Titan tohum plastinkasynyň hyzmat ediş möhleti mis tohum plastinkasynyňkydan 3 esse köp we iş şertlerine görä 10 ýyldan 20 ýyla çenli baryp biler.

  3. Titan tohum plastinkasyndan ýasalan elektrolitik mis ykjam kristal gurluşyna, tekiz ýüzüne we ajaýyp hiline eýe.

  4. Titan tohum plastinkasyny bölüji serişde bilen örtmek zerurlygy ýoklugy sebäpli, mis elektrolitleriniň hapalanmagynyň öňüni alyp bolar.

  5. Önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak we has gowy ykdysady peýda gazanmak üçin elektrolitik misiň önümçilik bahasyny azaltmak.

 • Poslamaýan polat aýlaw bogun ujy

  Poslamaýan polat aýlaw bogun ujy

  Ölçegi:

  Düşnüksiz (bökdençsiz) 1/2 ″ -24 ″ (DN15-DN600)

  Kebşirlenen 1/2 ″ -48 ″ (DN15-DN1200)

  Standart: ASME B16.9, MSS SP-43

  Galyňlygy: SCH5S-XXS

  Material (synp): 304 / L / H, 316 / L / Ti / H, 317L, 310 / S, 347 / H, 321 / H,

  904 / L, S32750 / SAF2507, S32205 / SAF205, S31803, S32760

  SMO254, NO4400, N06600, N06625, N08020, N08800, No8810, N08825, N10276

 • sapakly-rtj-flanes

  sapakly-rtj-flanes

  ANSI standarty: ASME B16.5 B16.36 B16.47 (MSS SP-44, API 605) B16.48 Görnüşi: Boýnuň flaneslerini kebşirlemek, flaneslere süýşmek, ýüplükli flanesler, rozetka kebşirleýiş flanesleri, kör flanesler, aýlaw flanesleri, aýlaw bogunlary Flanesler, halka bilelikdäki flanesler, uzyn kebşirleme boýun flanesleri, 8-nji surat Boş kepillik derejesi: 150 300 400 600 900 1500 2500

 • Poslamaýan polat Lap Bilelikdäki Stub End

  Poslamaýan polat Lap Bilelikdäki Stub End

  Ansat gurnama: Mysal üçin, enjam entek gelmedi, ýöne turbageçiriji öňünden guruldy we tertipleşdirildi, soňra gysga flanesli flanes ulanylýar.Enjam gelenden soň flanes bilen hemişe problema bolmaz.Flanes hereketli bolany üçin, gysga baglanyşyk kebşirleýiş wagtynda turba bilen kebşirlenýär we flanes gysga birikme bilen turbageçirijiniň arasynda hereket edip biler.

 • Polipropilen flanes

  Polipropilen flanes

  Aýratynlyklary

  Ajaýyp himiki poslama garşylyk: çyzylan plastmassa örtükli turba armaturlary gowy kislota, aşgar we duz garşylyk häsiýetlerine eýedir.

 • Lap Bilelikdäki Stub End Turbasy

  Lap Bilelikdäki Stub End Turbasy

  Güýjük bogun, senagat turba birikmelerinde köplenç ulanylýan aksesuardyr.Iki uçly daşarky simlere, bir uçly daşarky simlere we tekiz daşarky simlere, şeýle hem flanesler bilen birikdirilen gysga bölümlere bölünýän umumy sapakly gysga bölümler bar.

 • LAP JOINT STUB END

  LAP JOINT STUB END

  Flanes çyzygy göni çyzyk bolanda, flanesiň deformasiýasy egilmeklige öwrülýär, şonuň üçin egilmegiň flanesiň aýratyn bir görnüşidigini hem aýdyp bolar.Şeýle-de bolsa, egilmek wagtynda boşuň deformasiýasy egilme çyzygynyň tegelek bölegi bilen çäklenýär, tegelek bölegi we boş bölegi gyrasy flanes wagtynda deformasiýa meýdanlarydyr, şonuň üçin flanes deformasiýasy egilme deformasiýasyndan has çylşyrymly.