WELCOME TO Cangzhou Lion Pipeline technology Co., Ltd.
 • sahypa_banner

Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

 • Threadüplükli flanesleri we olary ulanmak üçin çäreleri girizmek

  Flanes, şahanyň biri-birine we iki enjamyň birleşmegine mümkinçilik berýän bölek bolup, bu turba ulgamynda has möhümdir.Flanesleriň klassifikasiýasynyň köp usulynyň bardygyny hemmämiz bilýäris, flanesiň materialyna görä toparlara bölünip bilner ...
  Koprak oka
 • Umumy turba birikdiriş usullarynyň we goýmalarynyň doly ýygyndysy

  1. Sapak baglanyşygy Sapak baglanyşygyna sapak birikmesi hem diýilýär.Turbanyň ujunda gaýtadan işlenen daşarky sapak, turbanyň içerki ýüpi bilen berk baglanyşyklydyr.Whitehli ak demir turbalaryň, kebşirlenen polat turbalaryň sma bilen baglanyşygy üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat tirsegiň umumy emele getiriş usullary

  Gurallar düzülende poslamaýan polat turbanyň ugruny üýtgetmeli bolanda, poslamaýan polat tirsek bilen 45 º, 90 º we ş.m. burç bilen birikdirilmeli we iteklemek prosesi önümçiligiň emele gelmeginde umumy usuldyr. poslamaýan polat tirsek.Iteklemek adaty b ...
  Koprak oka
 • Lionolbars turbasy sizi kör tabak bilen tanyşdyrýar

  Kör flanesiň adaty ady flanes örtügidir, käbirlerine kör flanes ýa-da turba wilkasy hem diýilýär.Ortadaky deşiksiz flanes, turbanyň daşyny möhürlemek üçin ulanylýar.Onuň wezipesi kelläniň we gapagyňky ýalydyr, ýöne kör möhür aýrylyp bilinýän möhürleýji enjam we möhür ...
  Koprak oka
 • Lionolbars turbageçirijisi ýola düşdi

  Hatlaryňyzy görmek sizi şahsy gören ýalydyr.2022-nji ýylyň Baýdak aýynda Hytaý Gyşky Olimpiýa oýunlaryny üstünlikli kabul etdi we dünýäniň dürli künjeklerinden Olimpiýa oýunçylaryny garşy aldy.Bu ýerde, ähli ýurtlaryň türgenlerine söz görnüşinde iň gowy arzuwlarymy iberýärin.Ajaýyp res gazanyp bilersiňiz diýip umyt edýärin ...
  Koprak oka