WELCOME TO Cangzhou Lion Pipeline technology Co., Ltd.
  • sahypa_banner

Biz hakda

“Cangzhou Lion Pipeline Technology Co., Ltd.”

Kärhana pelsepesi: yhlasly, ygtybarly we gowulaşmagy dowam etdiriň

Biz hakda

“Cangzhou Lion Pipeline Technology Co., LTD”, bimetal çyzykly turbalary we armatur dizaýnyny, gözleg, önümçilik we satuwy birleşdirýän hünärmen we ýokary tehnologiýaly kärhana.Baş edarasy Pekin-Týanjinin-Hebei metropolis tegeleginiň içinde, Çangzhou ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär.Hasaba alnan paýtagt 10 000 000 RMB bolup, 338 işgäri bilen 23,3 gektar meýdany tutýar. Pekinde, Guanç Guangzhouou, Çengdu, Sinszýan we Dubaýda ofislerimiz bar.

Hyzmat
%
Marketing
%

Kompaniýamyz täze önümler, täze materiallar, turbageçirijiniň täze tehnologiýasy, senagat aňtaw seriýasyny birleşdirmek, önümçilik we halkara söwdasy bilen meşgullanýar. 10 ýyla golaý çalt ösüşden soň, 11 seriýa we 50-den gowrak turba enjamlary we goldaw önümleri döredildi häzirki wagtda.Öňdebaryjy önümleri bimetal metallurgiýa örtükli turba, bimetal mehaniki örtükli turba, bimetal turba armaturlary we dünýäde we halkara abraýyna eýe bolan awtomatiki akylly turba integrasiýasydyr.

Biziň kompaniýamyz, SASAC-yň ýanyndaky Energetika Topary Korporasiýasy üçin bellenen armatura üpjün edijisidir we köp sanly iri energiýa taslamasy önümi bilen üpjün etmek we milli “13-nji bäş ýyllyk meýilnama” tehniki goldawy amala aşyrdy.Biz CPNC, SINOPEC we CNOOC derejeli üpjün ediji, şeýle hem Milli Energetika Topary, Hytaý Milli learadro Korporasiýasy, Hytaý Milli Kömür Topary Korporasiýasy, Sinochem Topary, Huaneng Korporasiýasy we Huadian Korporasiýasy ýaly bäş sany esasy güýç toparynyň iň oňat we ökde üpjün edijisidiris.Önümlerimiz, müşderileriň uly öwgüsi bilen dünýäniň 53 ýurdunda we sebitlerinde satylýar.

20211016100714

Senagat maglumatlary

 

Industrial Senagat bileleşigini gurmak hökmandyr

▶ Iş tertibi pudagy çäklendirýär

▶ Cangzhou turbageçiriji pudagynda öňdebaryjy bolmak üçin şertleri bar

 

“Hata çyn ýürekden, iň gowusyna synanyşyň” we “birinji derejeli, ýokary hilli ymtylmaga çalyşýan kärhana” ugry bilen kompaniýamyz göwrümli ösüşe ýetdi. Giňişleýin güýç yzygiderli giňeldi we önümçilik kuwwaty ep-esli ýokarlandy.Häzirki wagtda kompaniýanyň 5 önümçilik otagy, 136,000 inedördül metr ösümlik meýdany, 260 million RMB esasy serişdeleri, birinji derejeli önümçilik enjamlary we synag enjamlary bar.Bimetal mehaniki örtükli turba, bimetal metallurgiýa örtükli turba, bimetal turba armaturlary, egilmek, turba armaturlary, turbalar integrasiýasy we ş.m. ýaly birnäçe awtomatiki önümçilik liniýalary bar. Bizde 317 toplum agyr gidrawlik press, orta ýygylyk induksiýa önümçilik enjamlary we 107 toplum synag bar annualyllyk 80,000 tonna bimetal örtükli turba we turba armaturlary öndürýän enjamlar.

Kompaniýa, ylmy we tehnologiki ösüşe we gözleglere, täze tehnologiýalary we täze önümleri ösdürmäge we ulanmaga uly ähmiýet berip, ylym we tehnologiýa arkaly kärhanany ösdürmek strategiýasyna eýerýär.49 patentli we netijeleriň üýtgemegine ýetýän 27 gözleg we ösüş taslamasy bilen garaşsyz tehnologiýa gözleg we ösüş bölümini döretdik. Biziň kompaniýamyz Hebei ýokary tehnologiýaly kärhana, Hebei senagat kärhanasy, senagat tehnologiýasy gözleg merkezi we Hebei kärhana tehnologiýa merkezi.Önümler Hebei meşhur marka şahadatnamasyna, Hebei welaýatynyň ylym we tehnologiýa üstünlikleri şahadatnamasyna, ylym we tehnologiýa ösüş baýragyna we beýleki baýraklara eýe boldy.

Üstünliklerimiz

20211016102618

Güýçli

Hasaba alnan paýtagt 10 000 000 RMB bolup, 338 işgäri bilen 23,3 gektar meýdany tutýar. Pekinde, Guanç Guangzhouou, Çengdu, Sinszýan we Dubaýda ofislerimiz bar.

20211016102641

Fundseterlik serişdeler

Häzirki wagtda kompaniýanyň 5 önümçilik otagy, 136,000 inedördül metr ösümlik meýdany, 260 million RMB esasy serişdeleri, birinji derejeli önümçilik enjamlary we synag enjamlary bar.

20211016102710

Patent

49 patentli we netijeleriň üýtgemegine ýetýän 27 gözleg we ösüş taslamasy bilen garaşsyz tehnologiýa gözleg we ösüş bölümini döretdik.

Kompaniýa "önümçilik, öwreniş we gözleg" -iň utgaşdyrylmagyna we çuňlaşdyrylmagyna üns berýär.Birnäçe ýyl bäri Hebei Tehnologiýa Uniwersiteti, ansanşan uniwersiteti, Sýantan uniwersiteti we Hytaý Sian nebit turba in Engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg instituty bilen uzak möhletli, hünärli we durnukly bilelikdäki ösüş gatnaşyklaryny ýola goýdy. Mekdep-kärhana hyzmatdaşlygy arkaly tehniki goldaw berýär kompaniýa üçin zehinleri taýýarlamak we önümleriň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmak.

Kompaniýanyň doly kärleri we şahadatnamalary bar, şol sanda: Equipmentörite enjamlaryň önümçilik ygtyýarnamasy, basyş gämisini barlamak şahadatnamasy we örtük turbasy API-5LD önümçilik ygtyýarnamasy;ISO9001, ISO14001, OHSAS45001 ulgam dolandyryş ulgamy sertifikaty, API-Q1 hil ulgamy sertifikaty, ASME-U / PP şahadatnamasy, CCS, LR, BV we ABS klassifikasiýa şahadatnamasy, Europeanewropa PED şahadatnamasy we Russiýanyň GOST şahadatnamasy geçdi. Hebei welaýatynda ýüze çykýan strategiki pudaklar, Cangzhou Longtaidi Pipe Technology Co. LTD-iň gaýtadan işlemegiň we öndürmegiň we önümiň hiliniň ähli taraplaýyn güýji pudagyň başynda, dünýäde iň oňat we halkara lideridir.

Kompaniýa ösüş gözýetimini ýatda saklar we strategiki mümkinçilikleriň "Made in China 2025" we "Guşak we ýol" döwrüni berk saklap, "Hata yhlas, iň gowusyna synanyş" esasy düşünjesini berjaý eder. Longtaidi + akylly enjamlaryň esasy önümçiligi bolan täze işewürlik modelini döretmek üçin “Işewürligi has güýçli we güýçli ediň” we ýokary derejeli, öňdebaryjy we öňdebaryjy dolandyryş syýasaty ýöriteleşdirilen, arassalanan, ýörite we täze ösüş strategiýasy ýörelgesine. hyzmatlaryň doly toplumy we köpeltmek kyn çylşyrymly bäsdeşlik artykmaçlyklary. Bular kärhanalaryň (toparlaryň) üstünlikli halkaralaşmagynyň strategiki üýtgemegine we kämilleşdirilmegine kömek edýär.“Cangzhou Longtaidi Pipe Technology Co., LTD” jemgyýetçilik jogapkärçiligini oňyn öz üstüne alýar we has uly we güýçli ösüş ýolunda öňe barýar!

Kärhana Tenet

Adamlar gönükdirilen, ak ýürekli dolandyryş, yzygiderli ösüş we ýiti ösüş.

Kärhananyň bahalary

Dogruçyllyk, pragmatizm, netijelilik we täzelik.

Görüş

Global energiýa pudagynda bir bitewi doly üpjünçilik zynjyry hyzmat hünärmeni boluň.